สำนักนโยบายและแผน โดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ขอยกเลิกการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์อำนวยการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
www.ccnp.moi.go.th